BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Nhận định nào sau đây đúng, nếu Cardano (ADA) ứng dụng thành công Hydra?  Tố độ xử lý giao dịch có thể đạt 1 triệu giao dịch / giây  Tố độ xử lý giao dịch có thể đạt 1000 giao dịch / giây  Cardano (ADA) sẽ an toàn hơn...