BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?  Thông tin mã hóa (kết quả đầu ra) là Duy nhất  Không thể dịch ngược chuỗi mã hóa để tìm thông tin gốc ban đầu  “Chuỗi SHA256” là một bí mật tuyệt đối...