BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về SHA256?  Ghi dữ liệu theo hình thức Sổ cái  Không thể dịch ngược chuỗi mã hóa để tìm thông tin gốc ban đầu  Là thuật toán mã hóa một chiều  Phát tán dữ liệu ngang hàng...