BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?  Chính phủ  Không câu nào đúng  Quốc hội  Hội đồng quản trị công ty 2. Opening Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng mở)...