Bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân

Dành cho các học viên đã từng tham dự ít nhất một Khóa học Tài Chính Cá Nhân

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
 • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
 • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
 • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
 • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
 • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
 • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
 • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn (các câu hỏi sẽ khác nhau).
 • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
 • Sẽ có chút khó khăn để hoàn thành bài kiểm tra nếu bạn chưa từng tham gia khóa học Tài chính cá nhân.
TOP 20: 30 ngày gần đây

TOP 20: Cao nhất mọi thời đại

Tham khảo thêm các bài kiểm tra khác

 1. Bài kiểm tra kiến thức về Lãi suất
 2. Bài kiểm tra kiến thức về Lạm phát

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Cấu trúc tài sản nào là lý tưởng, nếu thị trường đang trong giao đoạn TĂNG TRƯỞNG?

 
 
 
 
 

2. Dùng trí (Tài sản vô hình) để kiếm tiền là ở vị thế nào?

 
 
 
 

3. Cấu trúc chi phí gồm các thành phần quan trọng nào?

 
 
 
 

4. Khi lãi suất tiền gửi tăng, điều gì sẽ xảy ra?

 
 
 
 

5. Cấu trúc của Nguồn vốn (trong Bảng cân đối tài chính cá nhân) gồm những phần nào?

 
 
 
 
 

6. Nguyên tác chảy tràn có các “Bình” nào dưới đây

 
 
 
 

7. Lạm phát đem lại những lợi ích gì?

 
 
 
 

8. Khi giá trị đồng nội tệ tăng, hệ quả nào sau đây đúng?

 
 
 
 
 

9. Trên Bảng cân đối tài chính cá nhân, Phần TÀI SẢN giải thích điều gì?

 
 
 
 
 

10. Cách sửa lỗi Bảng cân đối tài chính cá nhân bị DỊ DẠNG

 
 
 
 
 

11. Khi lãi suất Cho vay tăng, điều gì sẽ xảy ra?

 
 
 
 
 

12. “Bên kia sườn đồi” là nguyên tắc dùng để làm gì?

 
 
 
 
 

13. Báo cáo nào sau đây thuộc một trong bốn Báo cáo tài chính thường niên của Doanh nghiệp?

 
 
 
 
 

14. Khi cục dự trữ liên bang Mỹ FED giảm lãi suất, điều gì sau đây đúng?

 
 
 
 

15. Trong công thức tính NPV, có các tham số nào sau đây?

 
 
 
 

16. Tài sản vô hình có những nhược điểm gì?

 
 
 
 

17. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính của Doanh nghiệp mang thông tin gì?

 
 
 
 
 

18. Thông tin tài chính nào của Doanh nghiệp là quan trọng nhất?

 
 
 
 
 

19. Các nguyên tắc hành động theo nguyên tắc “Bên kia sườn đồi” là gì?

 
 
 
 
 

20. Ngân hàng Thương mại được quyền quyết định các mức lãi suất nào sau đây?

 
 
 
 

21. Nguyên nhân chính của Biến động tài sản lớn là gì?

 
 
 
 
 

22. Nguyên tắc phân bổ thu nhập trong khóa học là nguyên tắc nào?

 
 
 
 

23. Thế nào là một Bảng cân đối tài chính cá nhân RỦI RO?

 
 
 
 
 

24. Nguyên tắc xác định số tiền được phân bổ hàng tháng là gì?

 
 
 
 

25. Tài sản của cá nhân mang đi cầm cố, bạn có những Quyền nào

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25

Khóa học:
TÀI CHÍNH CÁ NHÂN