tổng hợp các video nhìn lại năm 2020

[yotuwp type=”videos” id=”mC7G_XnL89E,MSTsIOYRcN0,HtoBhgwsrw4,i-DHdg1XJvo,fzl9d_Alkv4,ScAnW6NZwWo” column=”6″ per_page=”6″ player=”width=600&scrolling=250″]

Lịch khóa học

Quản trị Tài chính cá nhân

Sài gòn: 24 - 25/06/2023

Hà nội: 01 - 02 /07/2023

Blockchain & Crypto

Sài gòn: 04 - 05/03/2023

Hà nội: 11 - 12/03/2023