Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

2. Public Blockchain (Mạng blockchain công khai) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

3. Lĩnh vực đầu tiên ứng dụng blockchain là gì?

 
 
 
 
 

4. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

5. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

6. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

7. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

8. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

9. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

10. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

11. Nhận định nào là đúng về các vấn đề hiện tại của blockchain?

 
 
 
 

12. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 3.0?

 
 
 
 
 

13. Crypto đầu tiên đại diện cho blockchain 3.0 là crypto nào?

 
 
 
 
 

14. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

15. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

16. Nếu phân loại theo mục đích sử dụng, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

17. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

18. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Blockchain?

 
 
 
 

19. Cơ chế đồng thuận quyết dịnh đến đặc tính gì của Blockchain?

 
 
 
 
 

20. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

21. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

22. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

23. Những nhận định nào là đúng về cơ chế đồng thuận của blockchain?

 
 
 
 

24. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

25. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25