Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

2. Những crypto nào sau đây dùng cơ chế đồng thuận POW

 
 
 
 
 

3. Blockchain cho phép tạo nhiều chuỗi blockchain là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

4. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

5. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

6. Tỷ lệ Lạm phát của đồng crypto sẽ tác động thế nào đến chỉ tiêu khác?

 
 
 
 

7. Blockchain 2.0 có các đặt điểm gì?

 
 
 
 

8. Nhận định nào sau đây là đúng về bản chất của Crypto?

 
 
 
 
 

9. Những phần nào sau đây nằm trong phần Tiêu đề (header) của một khối?

 
 
 
 
 

10. Lượng cung tối đa của Bitcoin (BTC) là bao nhiêu?

 
 
 
 

11. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

12. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

13. Blockchain mới sau khi được tạo ra từ việc Hardfork (phân rã) sẽ thế nào?

 
 
 
 

14. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

15. Đồng USDT có đặc điểm gì?

 
 
 
 

16. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

17. Bitcoin đầu tiên ra đời năm nào?

 
 
 
 

18. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

19. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

20. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

21. Chi phí vận hành lớn là đặc điểm của mô hình lưu trữ dữ liệu nào?

 
 
 
 

22. Đặc điểm cơ bản của tiền Mã hóa (Crypto)

 
 
 
 

23. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POW?

 
 
 
 
 

24. Những nghiệp vụ nào đã được ứng dụng trên nền tảng blockchain?

 
 
 
 

25. Mô hình quàng trị nào là mô hình dạng DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25