Bài kiểm tra kiến thức Lớp FKC33

Tham khảo
Quy định bài kiểm tra
  • Một câu hỏi, có thể có nhiều câu trả lời đúng.
  • Trả lời Đúng và Đầy Đủ được tối đa 4 điểm/câu hỏi.
  • Mỗi ý trả lời sai sẽ bị trừ 1 điểm.
  • Mỗi lượt kiểm tra có 25 câu hỏi (tối đa 100 điểm)
  • Câu hỏi và trả lời được lựa chọn và sắp xếp ngẫu nhiên.
  • Không bị trừ điểm khi chọn “Tôi không biết”.
  • Bài kiểm tra không giới hạn thời gian và có thể làm lại nhiều lần nếu muốn.
  • Hãy trung thực, vì kết quả bài kiểm tra là dành cho bạn.
Kết quả chung của lớp

Nếu bạn tự tin, hãy thử sức thêm với bài kiểm tra kiến thức tài chính cá nhân nâng cao Tại Đây

Câu hỏi

Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Blockchain thế hệ 3.0 có đặc điểm gì tiến bộ?

 
 
 
 
 

2. Máy tính lượng tử có thể tấn công mạng lưới blockchain theo phương thức nào?

 
 
 
 

3. Blockchain ra đời năm nào?

 
 
 
 

4. Staking là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

5. Nhận định nào sau đấy đúng về blockchain được Clone (sao chép)?

 
 
 
 

6. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

7. Một crypto CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

8. Điểm yếu của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

9. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận POW là gì?

 
 
 
 
 

10. Những phát biểu nào sau đây là ưu điểm của Blockchain là gì?

 
 
 
 

11. Để blockchain 2.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 

12. Những đại lượng nào có thể được dùng để tính chỉ số Lạm phát của Crytpo?

 
 
 
 

13. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

14. Crypto nào có blockchain thuộc thế hệ 2.0?

 
 
 
 

15. Nhận định nào sau đây là đúng về bản chất của Crypto?

 
 
 
 
 

16. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

17. Nếu phân loại theo đặc tính kỹ thuật, crypto có những loại nào?

 
 
 
 

18. Thế hệ blockchain tiến bộ nhất hiện tại đang là gì?

 
 
 
 

19. Khi một giao dịch phát sinh, cơ chế xác thực dữ liệu sẽ là:

 
 
 
 

20. Một crypto KHÔNG CÓ blockchain riêng được gọi là gì?

 
 
 
 

21. Blockchain có smartcontract có thể là thế hệ blockchain nào?

 
 
 
 

22. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

23. Để blockchain 1.0 cải thiện (tiến bộ) những công nghệ nào được dùng.

 
 
 
 
 

24. Minning (Đào coin) là thuật ngữ trả thưởng của cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây đúng về ngành Blockchain giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 25