Bạn muốn Sở hữu riêng một pool ADA không?

chúng tôi đã sẵn sàng để phục vụ

Đào tạo | Cài đặt | Vận hành

biểu phí

fimi_pool

đăng ký dịch vụ

3 + 2 =

Tham gia nhóm thảo luận về pool tại đây

Tham khảo: Các Phương án hợp tác tạo pool ADA

Hiểu đúng về staking

Hãy chọn pool FIMI để ủng hộ nguồn lực cho chúng tôi tiếp tục phục vụ cộng đồng!