BlockChain-Trình độ Nâng cao

Email nhận kết quả kiểm tra: 1. Mua crypto, ủy quyền và không cần bật máy tính vẫn có thể nhận thưởng là đặc tính của cơ chế đồng thuận nào?  Proof of Important  Proof of Work (POW)  Proof of Stake (POS)  Delegate Proof of Stake (DPOS)  Proof...