Email nhận kết quả kiểm tra:

1. Quy mô vố hóa thị trường Chứng khoán toàn cầu là bao nhiêu?

 
 
 
 

2. Bitcoin Cash được tạo ra từ mã nguồn Bitcoin theo dạng nào?

 
 
 
 

3. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Ethereum?

 
 
 
 

4. STO (Security Token Offering ) là gì?

 
 
 
 

5. Khi Blockchain phát triển, phương thức lưu trữ dữ liệu Tập trung sẽ ra sao?

 
 
 
 

6. Tỷ trọng số lượng Crypto được tạo ra và “biến mất” chiếm khoảng bao nhiêu %?

 
 
 
 

7. Hiện tượng phân rã (Hardfork) blockchain có thể ngăn chặn được

 
 
 
 

8. Nhận định nào sau đây về Ví crypto là đúng?

 
 
 
 

9. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

10. Nhóm crypto nào dễ bị nhầm lẫn khi đầu tư

 
 
 
 

11. Những nhận định nào sau đây là đúng về Ưu điểm của Cardano (ADA)?

 
 
 
 
 

12. Các phương pháp nào sau đây là một trong các phương pháp định giá crypto?

 
 
 
 

13. Nhận định nào sau đây là ĐÚNG?

 
 
 
 

14. Crypto Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận gốc nào?

 
 
 
 
 

15. Nhận định nào là đúng về Hợp đồng thông minh (Smart contract)?

 
 
 
 

16. Tiêu chí Kênh truyền thông / PR của Crypto quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

17. Ngôn ngữ lập trình smart contract chính của Bitcoin (BTC) là gì?

 
 
 
 

18. Cardano (ADA) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

19. Bitcoin (BTC) từng có mức giá cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

20. Các sàn giao dịch tuân thủ quy định của Mỹ là sàn nào?

 
 
 
 

21. Nhận định nào sau đây là đúng về quá trình harkfork từ kỷ nguyên Byron lên Shelley của dự án Cardano (ADA)?

 
 
 
 

22. IEO (Initial Exchange Offering) là gì?

 
 
 
 

23. Nhận định nào đúng về tiêu chí Đặc tính kỹ thuật của Crypto?

 
 
 
 

24. Closed Private Blockchain (Mạng blockchain cá nhân dạng đóng) có đặc điểm gì?

 
 
 
 

25. Nhận định nào sau đây là đúng về Public key và Private key?

 
 
 
 

26. Dự án crypto Cardano ra đời năm nào?

 
 
 
 
 

27. Cấu tạo của một khối (block) gồm những phần nào?

 
 
 
 

28. Nhận định nào đúng về Tốc độ xử lý giao dịch hiện tại của Bitcoin?

 
 
 
 

29. Đầu năm 2020, tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin chiếm bao nhiêu % tổng quy mô vố hóa thị trường Crypto?

 
 
 
 

30. Nhận định nào là đặc điểm của cơ chế đồng thuận DPOS là gì?

 
 
 
 
 

31. Quốc gia nào có số lượng người mua ICO của dự án Cardano (ADA) nhiều nhất?

 
 
 
 
 

32. Blocknet có đặc điểm nổi bật nào?

 
 
 
 

33. Bitcoin (BTC) dùng cơ chế đồng thuận nào?

 
 
 
 
 

34. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về blockchain?

 
 
 
 
 

35. Mức giá cao nhất mà crypto ADA đã từng đạt được trước năm 2020 là bao nhiêu?

 
 
 
 

36. Trên nền tảng Cardano (ADA), có thể phát triển những ứng dụng gì?

 
 
 
 

37. Những nhận định nào sau đây là ĐÚNG về mô hình quản trị DAO (Decentralized Autonomous Organization)?

 
 
 
 

38. Máy tính lượng tử có thể tấn công mạng lưới blockchain theo phương thức nào?

 
 
 
 

39. Nhận định nào sau đây đúng về thị trường Crypto giai đoạn trước 2020?

 
 
 
 
 

40. Những thuật ngữ nào sau đây thuộc về cơ chê đồng thuận POS?

 
 
 
 
 

41. Chỉ tiêu Hoạt động của lập trình viên của chỉ số FCAS quan tâm tới vấn đề gì?

 
 
 
 

42. Số lượng pool stake của dự án Cardano (ADA) sau kỷ nguyên Shelly là bao nhiêu?

 
 
 
 

43. Các nguồn thông tin để đánh giá Crypto

 
 
 
 

44. Theo các phương pháp định giá trong khóa học, mức giá crypto ADA có thể đạt được cao nhất là bao nhiêu?

 
 
 
 

45. ICO (Initial Coin Offering) là gì?

 
 
 
 

46. Phát biểu nào sau đây là đúng về epoch của Cardano (ADA)?

 
 
 
 

47. Hợp đồng thông minh sẽ được triển khai trên nền tảng ADA tại kỷ nguyên nào?

 
 
 
 
 

48. Các máy tính tham gia mạng lưới blokchain có đặc tính gì?

 
 
 
 

49. Ưu điểm của cơ chế đồng thuận POS là gì?

 
 
 
 
 

50. Mạng lưới blockchain Ethereum từng bị quá tải bởi ứng dụng nào?

 
 
 
 
 

Câu hỏi 1 / 50