1. Staking là gì?
  2. Staking khác với Mining thế nào?
  3. Staking khác với Lending không?
  4. Những điều cần biết về Staking với ADA.
  5. Mất bao lâu sẽ có thể được nhận thưởng kể từ khi bắt đầu Stake
  6. Các bước thực hiện cần thiết để Stake ADA.

Hãy chọn ủy thác cho pool FIMI để ủng họ nguồn lực cho chúng tối tiếp tục phục vụ cộng đồng